lt  . en 
Mokiniai » Uniformų nešiojimo gimnazijoje taisyklės spausdinti

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Kybartų Kristijono Donelaičio

                                                                                gimnazijos direktoriaus

                                                                                2015 m. kovo 12 d.

                                                                                įsakymu Nr. V-1-49

 

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAVRKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau – gimnazijos) mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos (toliau – uniformos) dėvėjimo tvarką.

2. Uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA

 

3. Uniforma – tai tamsiai raudonos (vyšninės) spalvos klasikinio kirpimo švarkas su gimnazijos emblema.

4. Uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis.

5. Prie uniformos dėvima:

5.1. Merginoms: sijonas, suknelė, kelnės (džinsai), palaidinė, marškiniai, marškinėliai, megztinis aukštu kaklu, plonas megztinis.

5.2. Vaikinams: kelnės (džinsai), marškiniai, marškinėliai, megztinis aukštu kaklu, plonas megztinis, kaklaraištis.

6. Draudžiama į pamokas ateiti dėvint šiuos rūbus: sportinę aprangą (treningus), šortus, ypač atvirus drabužius, striukę ar paltą.

7. Mokiniai uniformą vidinėje pusėje turi paženklinti asmeniniu skiriamuoju simboliu.

 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 

8. Uniforma dėvima:

8.1. kiekvieną dieną per visus mokslo metus;

8.2. per šventes, konkursus, olimpiadas, egzaminus, PUPP, įskaitas bei atstovaujant gimnaziją už jos ribų kitose įstaigose, renginiuose ir pan.

9. Uniformos galima nedėvėti:

9.1. sportinių renginių metu;

9.2. projektinių dienų metu;

9.3. ekskursijų ir išvykų metu;

9.4. sutrikus sveikatai (pvz. lūžus galūnei ar pan.);

9.5. atskiru susitarimu.

10. Uniforma turi būti švari ir tvarkinga.

11. Uniformą po pamokų galima palikti rūbinėje, draudžiama palikti kabinetuose.

12. Oficialiai uniforma nėra dėvima, jeigu ją nešiojasi kuprinėje ar rankoje.

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 

13. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai) kontroliuoja uniformų dėvėjimą.

14. Mokiniui, kasdien tvarkingai dėvinčiam uniformą, taikomos šios skatinimo priemonės:

14.1. klasės vadovo, dalykų mokytojų žodinis pagyrimas;

14.2. klasės vadovo padėka raštu elektroniniame dienyne.

15. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės:

15.1. klasės vadovo individualus pokalbis, pastaba;

15.2. mokinio pasiaiškinimas raštu gimnazijos administracijai;

15.3. gimnazijos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;

15.4. Visais atvejais klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Mokinius, nedėvinčius uniformos, mokytojai turi teisę neįleisti į pamokas.

17. Prie įėjimo į mokyklą periodiškai yra organizuojamas budėjimas, kurio metu fiksuojami be uniformos atėję mokiniai.

 

 

PRITARTA:

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos

klasės vadovų metodinės grupės

2015 m. kovo 12 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu Nr. 7.-5.-(R-9)-KA-4