lt  . en 
Egzaminai ir įskaitos 2018
2017-19 m.m. ugdymo planas
Priėmimas į gimnaziją
Neformalusis ugdymas 2017-18 m.m.
2017-18 m.m. renginių planas
Individualus ugdymo planas
Mobilių grupių sudarymo principai
Mokymosi lygių keitimas
Geros pamokos požymiai
Kėlimas į kitą klasę
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
Mokinių socialinė ir pilietinė veikla
Gimnazijos vertybės
Ugdymas » Mokinių socialinė ir pilietinė veikla spausdinti

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Kybartų Kristijono Donelaičio

                                                                               gimnazijos direktorius 

                                                                               2015 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                               įsakymu Nr. V-1-127

KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

I-II KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS IR PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

I.BENDROJI DALIS

 

 1. Mokinių socialinės ir pilietinės veiklos organizavimo tvarka  parengta vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: Lietuvos Respublikos ŠMM bendrojo ugdymo departamento 2007 m. rugpjūčio 21d.  raštas Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos“; Lietuvos Respublikos ŠMM 2015 – 2017 mokslo metų bendrieji ugdymo planai patvirtinti LR ŠMM ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457.
 2. Organizuojant socialinę ir pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus.

 

II. TIKSLAS

 

Socialinės ir pilietinės veiklos tikslas – mokinių socialinio ir pilietinio solidarumo skatinimas, mokyklos tikslų siekimas atliekant visuomenei naudingą veiklą.

 

III. UŽDAVINIAI

 

 1. Demokratinės gimnazijos kultūros stiprinimas;
 2. Mokinių  kompetencijų pilietinio ir tautinio ugdymo srityje gerinimas;
 3. Mokinių visuomeninio ir politinio aktyvumo didinimas.

 

IV. SOCIALINĖS IR PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Socialinė ir pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma.
 2. Socialinės ir pilietinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus:

          2.1.I gimnazijos klasėje – 8 val.

          2.2. II gimnazijos klasėje – 8 val.

 1. Socialinę ir pilietinę veiklą gali organizuoti klasių vadovai, dalykų mokytojai, bibliotekininkė, socialinis pedagogas, psichologas, gimnazijos mokiniai.
 2. Duomenis apie  socialinės ir pilietinės veiklos atlikimą dalykų mokytojai, bibliotekininkė, socialinis pedagogas, psichologas, derina su klasės vadovu, kuris mokslo metų eigoje pažymi apie kiekvieno mokinio atliktą socialinę ir pilietinę veiklą el. elektroniniame dienyne.

 

V. MOKYKLOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS IR PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

 1. Dalyvavimas mokyklos bendruomenės organizuojamuose projektuose (kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje, parodų, švenčių, mugių organizavime ir kt.).
 2. Dalyvavimas mokyklos organizuojamame projekte „Mokinys – mokiniui“, kurio tikslas – padėti vieni kitiems mokytis bendradarbiaujant įveikiant mokymosi sunkumus.
 3. Ekologinė veikla (mokyklos želdinių priežiūra, mokyklai savivaldybės paskirtų miesto teritorijų tvarkymas, dalyvavimas ekologiniuose projektuose ir kt.).
 4. Kita veikla (pagalba klasės vadovui, dalykų mokytojams, darbas mokyklos bibliotekoje, muziejuje, savanoriaujant ir kt.).

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI

 

 1. formuosis mokinių vertybinės nuostatos;
 2. pagerės mokinių asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, darbo ir veiklos gebėjimai;
 3. mokiniai bus labiau savarankiški, atsakingi, tolerantiški, pilietiški;
 4. mokiniai išsiugdys norą veikti dėl visuomenės;.
 5. mokiniai labiau pasitikės savimi.