į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija įdarbintų vyriausiąjį finansininką 1 etatu buhalterinės apskaitos vedimui, teisėtam finansinių operacijų atlikimui, tinkamam finansinių dokumentų įforminimui, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.

Vyriausiasis finansininkas turi žinoti ir išmanyti:

  1. Mokėti dirbti su Specialiosios tikslinės dotacijos apskaita, gimnazijoje veikiančia buhalterinės apskaitos programa, apskaitos programomis Finas ir Finalga, biudžeto programa Finnet, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS).
  2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterijos vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais gimnazijos vidaus tvarkos dokumentais,  buhalterinės apskaitos vadovu. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

 

Pareigybės lygis – B.  Pareiginės algos koeficientas –  nuo 0,68 (priklausomai nuo darbo stažo). Darbo sutartis neterminuota.

Reikalavimai: būti įgijus nežemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; darbo patirtis švietimo įstaigoje.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pristatomi arba siunčiami registruotu laišku  nuo 2024 m. liepos 11 d. iki 2024 m. liepos 24 d. į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos raštinę, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424; el. p. direktorius@kristijonasdonelaitis.lt; informacija tel.: (8 342) 30 506. 

 
 

Gimnazijai reikalingas laborantas, pageidautina turintis gamtos mokslų srities išsilavinimą. darbo krūvis 1 etatu. Pareiginės algos koeficientas – 0,56.

Teirautis telefonu (8342) 30 506.


 

 
 
MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (ilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. B-
TS-419)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


Priėmimo į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos  „Rasos“ skyrių tvarka. Dokumentai priimami adresu Kybartai, Č. Darvino g. 4. Telefonai pasiteiravimui: raštinė (8 342 30672); direktoriaus pavaduotoja (8 342 30541).

 
 
Netradicinė matematikos pamoka

2024-06-17

Birželio 13 dieną gimnazijos II-ų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Akvariumas“....

plačiau
 
Gabių mokinių pagerbimo šventė

2024-06-17

Birželio 14 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje vyko tradicinė gabių mokinių ir jų mokytojų padėkos - pagerbimo šventė,...

plačiau
 
Gamtos mokslų mokytojų mokymai

2024-06-17

STEAM ugdymas įgyja vis didesnę svarbą visame pasaulyje, nes technologijoms keičiant darbo rinkos poreikius...

plačiau
 

 
 
Pleneras "Interpretacijos", skirtas K. Donelaičio 310-osioms metinėms paminėti

2024-06-11

Gražus birželio penktadienio rytas subūrė Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, "Saulės" progimnazijos ir Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinius į   Paežerių dvaro sodybą gražiam bendram tikslui - paminėti K. Donelaičio gimtadienį. ...

plačiau
 
Sporto diena gimnazijoje

2024-06-06

Birželio  4 d.  gimnazijos Mokinių taryba, kuruojama socialinės pedagogės Žavintos Galinaitienės, pakvietė visus dalyvauti Sporto dienoje...

plačiau
 
Abiturientams nuaidėjo paskutinis skambutis

2024-06-03

     Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje gegužės 31 d.  nuaidėjęs paskutinis skambutis pranešė mokslo metų pabaigą abiturientams...

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>