į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos » Straipsniai
Šokėjų debiutas Dainų šventėje “Vardan tos...”

2018-07-13

Didžiuojamės gimnazijos jaunimo tautinių šokių kolektyvu „Žemyna“ ir nuoširdžiai dėkojame vadovei Irenai Šunokienei!...

plačiau
 
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 92-osios abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė vyks liepos 13 dieną 17.00 val. Kybartų kultūros centre.
 
 

 
 

Priėmimas į gimnaziją
   Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu B-TS-292)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


 

 
 
Dvariškas gyvenimas Pakruojo dvare

2018-06-09

Pabaigoje mokslo metų gimnazija tradiciškai dovanoja edukacinę išvyką gerai besimokantiems ir lankantiems pamokas gimnazijos visų klasių mokiniams...

plačiau
 
Tarpkultūriniai ryšiai su Tolminkiemiu tebesitęsia

2018-06-04

„O Dieve, duok mums, kad šventes visas nulydėję (...), vėl susikviestumbim kaimyniškai pasisveikint“, – taip rašė „Metuose“ Kristijonas Donelaitis.

plačiau
 
Edukacinė programa „Pažink šikšnosparnius“

2018-06-04

Ugdant mokinių pažinimo, komunikavimo ir kitas  kompetencijas svarbu sudaryti sąlygas jiems ugdytis netradicinėje aplinkoje: muziejuose,...

plačiau
 
Dvylikos metų triūsą vainikuoja išlaikyti technologijų egzaminai

2018-06-01

Technologijų mokyklinio brandos egzamino tikslas – patikrinti ir įvertinti mokinio pasiekimus, orientuotus į technologijų srities kompetenciją...

plačiau
 
Praktikumas „Konstrukcinių medžiagų ir tekstilės integracija grafikoje“

2018-05-31

Ugdymo turinio integravimas tampa vis svarbesniu reiškiniu šiandieniniame švietimo sistemos kaitos procese...

plačiau
 
Gimnazijos MTDK grupės veikla netradicinėje erdvėje

2018-05-30

Gegužės 22 d. MTDK metodinės grupės mokytojai rinkosi į netradicinėje aplinkoje organizuojamą pasitarimą „Netradicinių erdvių privalumai ir trūkumai“...

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>