į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Mokiniams » Individualus ugdymo planas

 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

II___ kl. mokinio(-ės) ___________________________________________

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS  2023-2025 m. m.

Dalykas

III kl.

IV kl.

Viso

Privalomi dalykai

Lietuvių kalba ir literatūra A

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra B

 

 

 

Matematika A

 

 

 

Matematika B

 

 

 

Fizinis ugdymas

 

 

 

Privalomai pasirenkami dalykai

Dorinis ugdymas

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

 

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

 

 

Kalbinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

Gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Biologija

 

 

 

Chemija

 

 

 

Fizika

 

 

 

Informatika

 

 

 

Inžinerinės technologijos

 

 

 

Visuomeninis ugdymas

Istorija

 

 

 

Geografija

 

 

 

Ekonomika ir verslumas

 

 

 

Filosofija

 

 

 

Meninis ugdymas

Dailė

 

 

 

Muzika

 

 

 

Teatras

 

 

 

Taikomosios technologijos

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai, dalyko moduliai

Laisvai pasirenkamasis dalykas:

Užsienio kalba (rusų)

 

 

 

Astronomija

 

 

 

Etninė kultūra

 

 

 

Menų istorija

 

 

 

Nacionalinio saugumo ir krašto gynyba

 

 

 

Psichologija

 

 

 

Dalyko modulis:

Planimetrija

 

 

 

Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys

 

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis

 

 

 

Biologijos modulis

 

 

 

Istorijos modulis

 

 

 

Savaitinių pamokų skaičius

 

 

 

Susipažinau:        

(tėvų parašas, vardas, pavardė)

Klasės vadovas (-ė)

 

Mokinys ..........................................................................................      

                                (parašas, vardas, pavardė)