į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Struktūra ir kontaktai » Kvalifikacijos tobulinimas

GIMNAZIJOJE VYKĘ SEMINARAI 2015-2016 M. M.

2015-10-28

Medijos šiuolaikinėje pamokoje

Ina Paulikaitienė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

2016 m. sausio 8 d.

Geografijos ir istorijos VBE ir standartizuotų testų vertinimo aspektai. Supažindinimas su atnaujinta geografijos ir istorijos VBE programa.

Vilma Rekašienė, Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, 

Rūta Šukaitytė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, Gintaras Zaveckas, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, Vaida Pituškienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

Auksė Mockevičiūtė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

Daiva Leonavičienė, Kybartų "Saulės" progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja.

2016 m. balandžio 18 d.

„Mokytojas-lyderis. Mokyklos pedagogų komanda-lyderių komanda“

Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 2016-2017 M.M.

 

  1. Dalykiniai seminarai;
  2. Pilietiškumo ugdymas
  3. Asmenybės raidos lūkesčiai

GIMNAZIJOJE VYKĘ SEMINARAI 2013-2014 M. M.

2013 m. spalio 29 d.

 

Savižudybių prevencija mokykloje

Daiva Lenčiauskienė, Vilkaviškio ŠPT psichologė

2013 m. gruodžio 6 d.

Mokymo interaktyvumo ir patrauklumo didinimas naudojant prezi.com

  1. Serneckas

2013 m. gruodžio 10 d.

Kaip pasiekti pripažinimo savo darbe?

T. Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

2013 m. gruodžio 10 d.

Kaip auklėti nemoralizuojant? (seminaras tėvams)

T. Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

2013 m. gruodžio 30 d.

Švietimo portalo „E. mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme

Vaino Brazdeikis, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius, Inga Vekeriotienė, Virbalio vidurinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

2014 m. sausio 15 d.

Kaip išmokyti vaikus mokytis savarankiškai?

T. Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

2014 m. kovo 14 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kitaip kalbėtis su Donelaičiu“.

Doc. dr. Regimantas Tamošaitis, doc. dr. Dariu Kuolys ir kt.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 2014-2015 M.M.

 

1.      Dalykiniai seminarai

2.      Metodinės naujovės gabių mokinių ugdymo srityje.

3.      Mokinių lankomumo gerinimas.

4.      Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis.

5.      Stresas mokytojo darbe. Kaip jį valdyti?


PATVIRTINTA

 Kybartų Kristijono Donelaičio

 gimnazijos direktoriaus 2008 m.

 spalio 6 d. įsakymu Nr.

 

 
 

KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA


 

 

 

1. Mokytojų išvykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius tvarka.

 

1 Kvalifikacijos tobulinimo renginiai planuojami atsižvelgiant į:

1.1 gimnazijos prioritetus;

1.2 mokytojų profesinius poreikius;

1.3 individualiuosius mokytojų pageidavimus.

 

 1.2. Kvalifikacijos tobulinimą organizuoja ir vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Mokytojų kompetencijos centras, Pedagogų profesinės raidos centras ir kitos Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios institucijos. Gimnazijos metodinė taryba taip pat gali organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagoginiams darbuotojams (pagal atskirą programą).

1.3. kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, stažuotės, edukacinės išvykos ir kt.;

1.4. mokytojų išvykimas į individualiai pasirinktus kvalifikacijos tobulinimo renginius derinamas su mokyklos vadovais;

1.5. mokytojas, vykstantis į kvalifikacijos tobulinimo renginį, informuoja gimnazijos direktorių ir pavaduotoją ugdymui ne vėliau kaip 3 dienas iki renginio pradžios;

1.6. į kvalifikacijos tobulinimo renginius leidžiama vykti direktoriaus įsakymu, vadovaujantis mokytojo prašymu;

1.7. į kvalifikacijos tobulinimo renginius, vykstančius pamokų metu, vyksta po vieną to paties dalyko mokytoją, jei renginio programa nereikalauja kitaip (komandos);

1.8. į mokinių atostogų, švenčių dienomis ar savaitgaliais vykstančius kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojų skaičius neribojamas;

1.9. grįžęs iš kvalifikacijos tobulinimo renginio mokytojas dalijasi jame įgyta patirtimi savo dalyko metodinėje grupėje arba metodinės tarybos susirinkimuose, renginiuose.

 

2. Pedagogų kvalifikacijos lėšų panaudojimo tvarka

 

2.1. lėšos pedagogų kvalifikacijos LR Vyriausybės nutarimu skiriamos pagal patvirtintą koeficientą. Iš MK kvalifikacijai skiriamų lėšų dydis priklauso nuo mokinių skaičiaus gimnazijoje;

2.2. pedagogui, vykstančiam į kvalifikacijos tobulinimo renginius, sumokama ne daugiau kaip už penkias kalendorinių metų dienas.

2.3. pedagogams, vykstantiems į kvalifikacijos tobulinimo renginius, sumokamos kvalifikacijos tobulinimo renginių išlaidos iš MK lėšų pagal pateitus dokumentus (sąskaita-faktūra, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos).

2.4. Kvalifikacijos renginiai užsienyje:

2.4.1. į kvalifikacijos renginius užsienyje gali vykti darbuotojas, turėdamas gimnazijoje ne mažesnį kaip 5-rių metų darbo stažą ir ne žemesnę kaip vyresn. mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

2.4.2. pedagoginiai darbuotojai pateikę prašymą gimnazijos direktoriui gali vykti į kvalifikacijos tobulinimo švietimo centrų organizuojamus renginius užsienyje vieną kartą per kalendorinius metus;

2.4.3. į užsienyje organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius individualiai gali vykti ne daugiau kaip du mokytojai per kalendorinius metus;

 

 

 

2.4.4. į užsienio kvalifikacinius renginius gali vykti grupė darbuotojų pagal iš anksto numatytą ir suderintą gimnazijos reikmes atitinkančią programą, neviršijant kvalifikacijai skirtų lėšų. Jei lėšų poreikis yra didesnis, skirtumą sumoka patys pedagogai;

2.4.5. už vieną kvalifikacijos tobulinimo renginį užsienyje individualiai gali būti mokama darbuotojui iki 800 litų (renginio mokesčio). Jeigu kvalifikacinio renginio mokesčio suma didesnė, sumos skirtumą sumoka pats mokytojas;

2.4.6. pedagogams, individualiai kėlusiems kvalifikaciją užsienyje organizuojamuose renginiuose, kitais kalendoriais metais už kvalifikacinius renginius gimnazija nemoka.

2.4.7. į užsienyje organizuojamus kvalifikacinius renginius vykstančiai pedagogų grupei už kursus sumokama pagal kvalifikacinių lėšų sąmatą ir atskirą gimnazijos tarybos sprendimą.

 

3. Kvalifikacijos tvarkos aprobavimas ir tvirtinimas

 

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka apsvarstoma metodinėje taryboje, mokytojų taryboje, gimnazijos taryboje ir tvirtinama gimnazijos direktoriaus.

 

PRITARTA

Mokytojų tarybos posėdyje 2008 m. vasario 12 d. protokoliniu Nr.1.6.-(S-2)-4