į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en Naujienos » Straipsniai

 
 
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai reikalingas technologijų mokytojas

Darbo krūvis: 0,43 etato technologijų mokytojo pareigų (11 kontaktinių valandų per savaitę).
Darbo sutartis neterminuota.
Darbo užmokestis  priklausys nuo mokytojo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,60 iki 8,62.

Priskaitytas darbo užmokestis  už 0,43 etato nuo 578  iki 656  eurų, atitinkamai pagal įgytą kvalifikaciją ir turimą pedagoginio darbo stažą.
Pareigybės lygis – A2.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Pretendentas, siekiantis dirbti technologijų mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašu, gebėti valdyti ir taikyti profesinėje veikloje informacines komunikacines technologijas, komunikuoti, kurti skaitmeninį turinį, gebėti spręsti skaitmeninio raštingumo problemas.
 Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (rūpintojais, teisėtais vaiko atstovais), mokytojais, kitais specialistais bei dirbti su jais komandoje, planuoti ugdomąją veiklą, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Jei turima, pridėti pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas: specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų (60 val.) programos pažymėjimą (jei pretendentas turi), gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.
  6. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. 

Dokumentai pristatomi asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku  nuo 2021 m. liepos 5  d. iki 2021 m. liepos 23 d. į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos raštinę, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424; el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt; informacija tel.: (8 342) 30 506. 

 
 
Priėmimas į gimnaziją

   Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu B-TS-1142)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;

 
 

 
 
Viešnagė Marijampolėje

2021-07-01

Kaip ir kasmet, mokslo metų pabaigoje gimnazijos mokytojų kolektyvas išvyko į pažintinę kelionę...

plačiau
 

Labiausiai pasižymėję gimnazistai pagerbti tradicinėje šventėje


 

 
 
"Metų mokinys 2021"

2021-06-21

Padėka

Tikriausiai ne vienas esate girdėjęs žymaus menininko, amerikietiško avangardinio kino krikštatėviu praminto režisieriaus vardą – Jonas Mekas...

plačiau
 
„Aš – tai mes!“

2021-06-14

Kiekvienas gimnazistas su didele šypsnena prisimena laikus, kai darželyje viena atmerkta akimi miegodavo laukdami apypietės pabaigos...

plačiau
 

 
 


INFORMACIJA ABITURIENTAMS, KURIEMS PASKIRTA SAVIIZOLIACIJA

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-1236 patvirtintomis ir pakeistomis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, abiturientai, esantys saviizoliacijoje, informavę Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, gali palikti saviizoliacijos vietą ir laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje. Prieš tai turi būti pasidarę testus Mobiliame punkte: per 72 val. iki egzamino atliekamas PGR testas arba 24 val. iki egzamino greitasis Antigeno testas. Su šiais testų rezultatais egzamino dieną abiturientas atvykęs į egzamino centrą nuo 8 iki 8.30 val. turi pateikti testo informaciją mokykloje budinčiam sveikatos priežiūros specialistui taip pat egzamino vietoje, t. y. mokykloje, privalo pasidaryti savikontrolės testą, ir tik gavus neigiamą atsakymą gali būti įleidžiamas į egzamino patalpą.

 

Pastaba: Vilkaviškio rajono savivaldybėje mobilusis punktas nedirba šeštadienį ir sekmadienį, todėl prieš egzaminą, vyksiantį pirmadienį, abiturientas privalės atlikti tik PGR testą ne vėliau kaip penktadienį. 

 
 
1   2   3   4   sekantis  >>