į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Įspūdžiai iš “Vasaros akademijos”

2022-09-08

Savo įspūdžiais iš LRS organizuotos Anykščiuose jaunųjų filologų "Vasaros akademijos"  dalijasi Kamilė Vasiliauskaitė - pernai metų respublikinio jaunųjų filologų konkurso II vietos laimėtoja....

plačiau
 
Gimnazijoje vyko pilietiškumo pamokos pirmokams

2022-09-02

Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. ...

plačiau
 
Rugsėjo pirmoji Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje

2022-09-01

Laikas, pasiėmęs žalią molbertą, mažais potėpiais imasi tapyti rudenio paveikslą: žalių klevų viršūnes nudažo tai raudona, tai geltona spalva...Viršuje lapo nutepa dangų: santūrų, susimąsčiusį, vietomis liūdną ir verkiantį...

plačiau
 
PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu B-TS-1142)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


 

 
 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija ieško kompiuterinių sistemų specialisto.

Darbo krūvis – 1,00 etatu, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  – 5,4.
Darbo sutartis neterminuota.
Pareigybės lygis – B.

             

Pasiteirauti: el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt,  tel.: (8 342) 30 564


 

 
 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija skelbia atranką  psichologo pareigoms užimti. Darbo krūvis: etato dydis – 0,75, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nuo 8,92 iki 9,11.

                      Darbo sutartis terminuota.
                      Pareigybės lygis – A1.

                     Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Pretendentas, siekiantis dirbti psichologu, turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turėti psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;  bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Gebėti rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašu, gebėti valdyti ir taikyti profesinėje veikloje informacines komunikacines technologijas, komunikuoti, kurti skaitmeninį turinį, gebėti spręsti skaitmeninio raštingumo problemas.

                     

                  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
Gyvenimo aprašymą.
Jei turima, pridėti gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.
Rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pristatomi asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku  nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d. į Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos raštinę, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424; el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt; informacija tel.: (8 342) 30 564, (8 342) 30 506.


 

 
 

Norime pasidžiaugti, kad Birželio mėnesį organizuotame Vištyčio regioninio parko piešinių konkurse “30 Vištyčio regioninio parko vertybių”, dalyvavo ir keturios Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinės – Milda Bučinskaitė, Greta Velavičiūtė, Deimantė Urbanavičiūtė ir Urtė Kairaitytė. Sveikiname II a. kl. mokinę Mildą Bučinskaitę, užėmusią II-ąją vietą 8-12 klasių grupėje.


 

 
 
Apie MEPA

2022-06-29

Šie mokslo metai mūsų gimnazijai yra ypatingi, kadangi tapome akredituota MEPA (Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės) mokykla....

plačiau
 
Integruota biologijos – fizikos pamoka netradicinėje aplinkoje

2022-06-23

     Besikeičiančiame pasaulyje iššūkis mokytojams – būti žingsniu priekyje, sudominti, uždegti, įkvėpti savo mokinius. ...

plačiau
 
Chemijos pamoka netradicinėje erdvėje – VDU Gamtos fakultete

2022-06-20

     Kiekvienas rytas mums atneša naują dieną ir tik nuo mūsų priklauso, ką gražaus, prasmingo ir įsimintino nuveiksime dėl savęs ir dėl kitų....

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  sekantis  >>