į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Paslaugos » UGDYMAS KARJERAI

 Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

         PASKIRTIS: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

         Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

       Karjeros koordinatoriai mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

      Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

       Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

        Kreipkis į karjeros koordinatorius jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Darbo grupė ugdymo karjerai paslaugoms teikti:

 1. Vilija Stasaitienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, koordinatorė;
 2. Jolanta Janulaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Ieva Garnelytė, psichologo asistentas;
 4. Žavinta Galinaitienė, socialinė pedagogė,
 5. Alma Kalinauskienė, bibliotekos vedėja;
 6. Tėvų komiteto pirmininkė.

 

 

       REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

 1. Metodinė medžiaga Mokytojo knyga.

Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

 

 1. Metodinė medžiaga Mokinio knyga.

Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

Pastaba: rekomenduojama gimnazijos mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temoms.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

 

 1. Klimašauskienė, S. Novikovienė, K. Žilienė (2015). Patarti negalima. Pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų sprendimas.

https://urbsys.kaunas.lm.lt/joomla/images/2015-2016/patartinegalimapasitikti.pdf

 

 1. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 

 1. 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):

Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

 

 1. Knygos ugdymui karjerai.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 

 1. Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai.

Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

http://www.euroguidance.lt/

Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).

http://www.karjeroscentras.lt/

 

 1. Profesijų pasaulio įvairovė.

Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. 

http://www.euroguidance.lt/

Mokinių ugdymo karjerai modelio

1 priedas

 

GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI VEIKLOS

 

Priemonės / veiklos

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

I klasė

Profesinio orientavimo veiklų gimnazijoje pristatymas.

Rugsėjo –spalio mėn.

Bibliotekos vedėja,

Socialinė pedagogė

II klasė

Individualaus vidurinio ugdymo plano pildymas ir mokomųjų dalykų pasirinkimas.

II pusmetis

Pavaduotoja ugdymui, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė

Planuojamos studijų krypties ir mokyklos pasirinkimas.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

III klasė

Individualaus  karjeros plano pildymas ir analizė.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

Individualus mokinių konsultavimas, renkantis brandos egzaminus.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė, koordinatorė

IV klasė

Pagalbos teikimas IV kl. mokiniams renkantis egzaminus.

Rugsėjo –spalio mėn.

Pavaduotoja ugdymui, bibliotekos vedėja

Bendros veiklos (visoms klasių grupėms)

LAMABPO pristatymas

II pusmetis

Direktoriaus pavaduotoja

Individualios konsultacijos

Per m. m.

Bibliotekos vedėja, psichologė,

   

Bendros veiklos (visoms klasių grupėms)

LAMABPO pristatymas

II pusmetis

Psichologė

Individualios konsultacijos

Per m. m.

Bibliotekos vedėja, psichologė, koordinatorė

Testai „Koks yra tavo asmenybės tipas“, „Kam esi gabus“ ir kt.

Per m. m.

Profesinio orientavimo žaidimai „Mano karjeros kelias“, „Profesijų labirintas“.

Per m. m.

Bibliotekos vedėja

Socialinė pedagogė, koordinatorė

 

 

Susitikimai su buvusiais ugdytiniais, įvairių mokyklų ir įstaigų atstovais.

Per m. m.

Klasių vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėja.

Pažintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos organizavimas (pagal GUP).

Pagal GUP

Direktoriaus pavaduotojas

Literatūros kaupimas ir sklaida.

Per m. m.

Bibliotekos vedėja, koordinatorė

Informacijos pateikimas ir atnaujinimas stende ir informaciniame televizoriuje.

Nuolatos

Socialinė pedagogė

Bibliotekos vedėja

Ugdymo karjerai programos integravimas į klasių valandėles.

Per m. m.

Visi klasių vadovai

Ugdymo karjerai programos integravimas į visų dalykų ugdymo programas.

Per m. m.

Visų dalykų mokytojai